18 ani dating legea de 14 ani

Sibiu — Str. Conform dispoziţiilor art. La articolul 17, alineatele 3 - 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 3 În cazul incapabililor și al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conținutul cărții de identitate simple.

18 ani dating legea de 14 ani

LEGE nr. La articolul 9 alineatul 4litera c se modifică hawaii dating de viteză va avea următorul cuprins:c organele judiciare, pentru persoanele față de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenței în anumite localități, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauțiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, pentru persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecție dispuse printr-un ordin de protecție, precum și pentru persoanele puse sub interdicție; La 18 ani dating legea de 14 ani 12, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3 În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

18 ani dating legea de 14 ani

La articolul 14 alineatul 2literele a și b se modifică și vor avea următorul cuprins:a la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii în condițiile art.

La articolul 14, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 4 În cazul minorului care se află, în condițiile legii, într-un serviciu social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență.

La articolul 16, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 2 De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:a cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani; La articolul 16, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: 4 Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condițiile art.

La articolul 17 alineatul 2partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 2 Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate simplă sunt La articolul 17, alineatele 3 - 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 3 În cazul incapabililor și al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conținutul cărții de identitate simple. În format electronic se înscriu:a datele din formatul tipărit, cu excepția semnăturii olografe a titularului; În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin.

18 ani dating legea de 14 ani

La articolul 19 alineatul 1litera k se modifică și va avea următorul cuprins:k pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile. La articolul 20 alineatul 1literele a și d se modifică și vor avea următorul cuprins:a când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, a cărții de identitate simple sau a cărții electronice de identitate; La articolul 20, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 2 Termenul de valabilitate a cărții de identitate provizorii este de:a un an, pentru situațiile prevăzute la alin.

18 ani dating legea de 14 ani

La articolul 1, alineatul 2 va avea următorul cuprins: 2 De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. La articolul 4, alineatul 2 18 ani dating legea de 14 ani abrogă. În acest caz, cheltuielile aferente producerii și eliberării cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență se suportă de către Imprimeria Națională din veniturile proprii aferente acestei activități.

18 ani dating legea de 14 ani

Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilește prin protocol încheiat în acest sens cu I. La articolul 30 alineatul 1literele a - d vor avea următorul cuprins:a minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate și călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceștia; Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.